FREE Studio to pakiet narzędzi programistycznych dla sterowników rodziny Free. Aplikacja pozwala na tworzenie programów w standardowych językach programowania, tworzenie graficznego interfejsu użytkownika, konfigurację połączeń pomiędzy urządzeniami, debugowanie programów, zarządzanie parametrami sterowników oraz moduł symulatora sterowników Smart i Evolution. Aplikacja pozwala także na tworzenie interfejsu Webserwera dla sterowników Evolution.

 

 

Pakiet programów składa się z modułów:

Application - tworzenie programów,

Simulation - symulacja działąnia sterowników Smart i Evolution,

User Interface - tworzenie graficznego interfejsu użytkownika dla sterowników Evolution,

Connection - tworzenie struktury połączeń pomiędzy sterownikami,

Device - konfiguracja sterowników.

 

 

Moduł Application służący do tworzenia programów dla sterowników pozwala na zapis programów w:

  • FBD - język bloczków funkcyjnych,
  • LD - język drabinkowy,
  • ST - język strukturalny,
  • SFC - język warunków logicznych,
  • IL - język instrukcji maszynowych.

Dla sterowników Evolution, możliwe jest definiowanie stron WWW zawierających zmienne (parametry i stany) aplikacji. Konfiguracja tabelarycznych stron oraz stron wg wcześniej przygotowanego szablonu odbywa się w module Application.

Po połączeniu ze sterownikiem i wejściu w tryb debugowania, wartości zmiennych widoczne są wprost na formatce diagramu programu. Dodatkowo, można wybrać zmienne do prezentacji w oknie podglądu (Watch Window) a także prezentować ich przebiegi w czasie na wykresach (Osciloscope). Przebiegi te następnie można eksportować do plików.

Wprost z modułu Application, można uruchomić tryb symulacji. Wgrać do symulowanego sterownika program i analizować jego działanie bez potrzeby fizycznego połączenia ze sterownikiem.

Interfejs graficzny sterowników Evolution, tworzony jest w module User Interface. W module tym definiuje się strukturę stron (ekranów), na ekrany te przeciąga się kontrolki odczytów, suwaki, obrazki czy animacje. Poprzez tworzenie przycisków z dowolnymi napisami możliwe jest tworzenie dowolnej struktury menu w dowolnym języku. Dodatkowo, bardziej skomplikowane mechanizmy interfejsu można tworzyć za pomocą skryptów.

Strukturę połączeń pomiędzy sterownikami, sterownikami i modułami rozszerzeń lub obcymi urządzeniami (Modbus lub CANOpen) definiuje się w module Connection.

Moduł Device służy do konfigurowania sterowników. Pozwala na export wartości ustawionych parametrów ze sterownika, przywrucenie wartości parametrów domyślnych. Podglądanie wartości zmiennych w oknie Watch i Osciloscope oraz innych czynności związanych z konfiguracją danego sterownika.