Aplikacja LibertyRed Evolution obejmuje zestaw urządzeń oraz programów przeznaczonych dla sterowania i regulacji wielofunkcyjnych węzłów ciepła, łącząc sterowanie i nadzór w jednym urządzeniu.

Bazując na nowoczesnych i innowacyjnych sterownikach Eliwell Free Evolution, stworzony został pakiet produktów będący kontynuacją linii sterowników LibertyRed. Linia ta w zamierzchłych czasach działalności IBSP bazowała na sterownikach Satchwell, serii MMC4601 (i wcześniejszych). Następnie, po zaprzestaniu ich produkcji, funkcje tych sterowników zostały zaaplikowane w sterownikach swobodnie programowalnych (również produkcji Satchwell) MNN450 oraz IAC420. Następnie, po przekształceniach korporacyjnych (zakup Satchwell przez TAC), aplikacja LibertyRed tworzona była dla sterowników XT Pro produkowanych przez Eliwell - wówczas należącego do Invensys Controls a obecnie do Schneider Electric.

W pierwotnych aplikacjach, sterowniki łączone były w sieci z centralnym punktem zarządzania, bazującym na oprogramowaniu Satchwell, co później zastąpiono, innowacyjną na owe czasy, wprowadzoną przez IBSP, usługą bazującą na autorskim oprogramowaniu - IBSPortal. Zapewniała ona centralny serwer, który na drodze wielu kanałów komunikacyjnych łączył się ze sterownikami obiektowymi, pobierał i gromadził z nich dane. Serwer prezentował te dane na dedykowanych dla klienta stronach WWW w postaci graficznej prezentacji technologii układu oraz wgląd w zgromadzone w bazie, archiwalne odczyty. Usługa IBSPortal nadal jest dostępna i utrzymywana przez IBSP.

LibertyRed Evolution jest aplikacją która niejako wyewoluowała na bazie doświadczeń wynikających z dotychczasowych aplikacji LibertyRed oraz autorskiego systemu IBSPortal. Ewolucja ta możliwa jest dzięki nowoczesnej platformie sprzętowej sterowników swobodnie programowalnych Free Evolution - produkowanej przez Eliwell, producenta (obecnie) należącego do grupy Schneider Electric.

LibertyRed Evolution zapewnia pełne sterowanie i monitoring wielofunkcyjnych węzłów ciepła udostępniając funkcjonalność zdalnego monitoringu oraz archiwizacji odczytów w jednym urządzeniu. Do zalet takiego rozwiązania należą:

 • Komputer użytkownika łączy się bezpośrednio ze sterownikiem (bez potrzeby posiadania dodatkowego oprogramowania),
 • Dane archiwalne, gromadzone są w sterowniku, nie występuje problem utraty odczytów na skutek utraty komunikacji z serwerem (w razie potrzeby, pliki archiwów *.csv, wysyłane są okresowo jako załącznik wiadomości e-mail),
 • Nie ma potrzeby utrzymywania wyspecjalizowanych serwerów.

 

Sterowanie węzłem

Zasób wejść/wyjść sterownika pozwala na sterowanie wielofunkcyjnego węzła ciepła z jednego urządzenia. Nie zamyka to jednak możliwości rozbudowy aplikacji, gdyż sterownik jest swobodnie programowalny i można do niego przyłączać moduły rozszerzeń wejść/wyjść.

W wersji bazowej sterownik dysponuje następującym zestawem wejść/wyjść:

 • 6 wejść analogowych - pomiar temperatury NTC10k, w tym 4 wejścia uniwersalne (NTC10k, 0..10V, 4..20mA, Pt1000),
 • 5 wyjść analogowych - 0..10V, 0..20mA,
 • 7 wyjść przekaźnikowych,
 • 8 wejść cyfrowych,
 • 1 wejście FDI do szybkiego zliczania impulsów, np. z liczników ciepła.

Dzięki temu, w podstawowej wersji aplikacji realizowane są następujące funkcje regulacyjne i sterownicze:

 • Regulacja PID obwodu CO,
 • Krzywa grzewcza obwodu CO (do 12 punktów),
 • Ograniczenie temperatury wody powrotnej,
 • Funkcja priorytetu ciepłej wody użytkowej,
 • Regulator PID obwodu CWU,
 • Obniżenie nocne obwodu CO,
 • Obniżenie nocne obwodu CWU,
 • Zliczanie czasu pracy pomp CO i CWU,
 • Redundantna praca pomp CO i CWU,
 • Rotacja pracy pomp CO i CWU,
 • Sterowanie siłownikami zaworów CO i CWU 0..10V, 4..20mA a także sygnałem 3-punktowym (otwórz-0-zamknij),
 • Obsługa charakterystyk czujników Satchwell,
 • Generowanie sygnałów alarmowych i diagnostyka awarii,

Funkcjonalność rozbudowana może być o:

 • Sterowanie automatyczną dezynfekcją CWU,
 • Regulacja bufora,
 • Regulacja PID obwodu ciepła technologicznego (CT),
 • Integracja liczników ciepła (Mbus),
 • Swobodne regulatory PID, z histerezą i inne ze swobodną definicją nazw (definiowanie stringów na etapie "Runtime"),
 • Generowanie sygnałów alarmowych na bazie innych pomiarów i stanów ze swobodną definicją nazw (definiowanie stringów na etapie "Runtime"),

Obszerność pamięci na program sterownika sprawia, że możemy czuć się w pełni swobodnie, rozbudowując jego funkcje, o te które są narzucone przez lokalne wymagania danej aplikacji, bez obawy o tworzenie programów dedykowanych. Dzięki temu zachowana jest jedna linia sterowników z kompatybilnością wersji w dół.

 

 

Interfejsy użytkowe sterownika

 

 

 

Modernizacje węzłów

LibertyRed Evolution zachowuje zgodność ze sterownikami Satchwell, dając możliwość obsługi czujników z charakterystyką specyficzną dla tego producenta (zmodyfikowany NTC10k - charakterystyka 12x w czujnikach MAMAC) a także sterowników XT Pro, przez pomiar czujnikami NTC10k (NTC10k - charakterystyka 8 i 16 w czujnikach MAMAC).

Kompatybiność ze sterownikami Satchwell nie jest niestety pełna. Na chwilę obecną sterowniki Eliwell Free nie mają zaimplementowanego protokołu zamkniętego Satchwell SNP. Posiadają jednak zgodny z SNP, port RS485, na którym sterowniki Evolution posiadają zaimplementowany protokół Modbus RTU. Zgodność co do portu RS485 pozwala na wykorzystanie istniejącej struktury sieci i okablowania. Ze względu na charakter komunikacji szeregowej, modernizacji musiałaby ulec cała sieć regulatorów lub jej wydzielona część.

 

 

Zastąpienie IAC420 lub MN440

Modernizacja węzłów opartych o sterowniki IAC420 lub MN440 jest stosunkowo prosta. Konstrukcja mechaniczna sterowników, gabaryty i lokalizacja wyprowadzeń wejść/wyjść są prawie identyczne ze sterownikami Evolution.

 • Zgodne zasilanie,
 • Zgodne gabaryty,
 • Zgodna konstrukcja i lokalizacja wyprowadzeń,
 • Zgodna charakterystyka czujników temperatury,
 • Większa liczba i uniwersalność wejść/wyjść sterownika Evolution,

 

 

 

Zastąpienie MN500, MN550, IAC600, MN620 lub MN650

Modernizacja węzłów opartych o sterowniki MN500, MN550, IAC600, MN620 lub MN650 jest nieco trudniejsza. Sterowniki należące do tej grupy, mają wyprowadzenia wejść wyjść z dołu. Wymiana ich na sterowniki Evolution, wymaga przekablowania niektórych połączeń w obrębie szafy z górnego koryta, na dolne koryto.

Gabaryty sterownika Evolution pozwalają na bezproblemowy montaż w miejscu dotychczasowego montażu Satchwella. Nawet w przypadku potrzeby zastosowania modułów rozszerzeń wejść wyjść EVE4200. Poniższa grafika prezentuje taki układ.

Sterowniki MN500, MN550, IAC600, MN620 lub MN650 posiadają różne ilości i typy wejść wyjść. Niektóre modele posiadają więcej wejść wyjść niż sterownik Evoltution. Nadmiarowe wejścia i wyjścia nie zawszę są wykorzystywane w aplikacji pracy. Przeniesienie nadmiarowych pomiarów i wysterowań do sterownika Evoltuion nie stanowi większego problemu, gdyż zawsze można zastosować moduł rozszerzeń wejść/wyjść EVE4200 lub EVE7500. Wymagana wówczas będzie odpowiednia ich konfiguracja.

Porównanie ilości wejść i wyjść poszczególnych sterowników prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj IO \ Sterownik EVD7500C/U EVE7500 EVE4200 IAC 600 MN 500
MN 550

MN 620
MN 650

Wejścia cyfrowe - DI   8+1   8+1   2   8   2   8
Wejścia analogowe - AI   2+4   2+4   4   6+6   10   12
Wyjścia cyfrowe - DO   7   7   4   8   6   8
Wyjścia analogowe - AO   5   5   2   4   4   4

 

Przy dokładnym porównywaniu wejść wyjść należy zwrócić uwagę na typy poszczególnych punktów i ich adaptacje w istniejącym układzie połączeń elektrycznych. Mowa tu o tym że np. w sterownikach Evoltuion występują wyjścia przekaźnikowe o wspólnym zacisku (grupy) ale także wyjścia z zestykami przełącznymi. Trzeba odróżnić wejścia analogowe z sygnałami aktywnymi (4..20mA, 0..10V) od takich które mogą tylko mierzyć rezystancje (pomiar temperatury). 

 

W aplikacjach dla tej grupy sterowników często występuje panel operatorski montowany na elewacji szafy TouchScreen (MN TS lub IAC TS). Jego odpowiednikiem w aplikacji LibertyRed Evolution jest panel EVK1000.

 

 

Zastąpienie MMC 2601, MMC 3601 lub MMC 4601

Sterowniki serii MMC są pierwowzorami aplikacji LibertyRed. Liczba wejść wyjść oraz zgodność programu ze sterownikiem LibertyRed Evolution sprawia że w tym zakresie, wymiana tych sterowników nie jest problematyczna. Większym kłopotem jest archaiczna konstrukcja sprzętowa sterowników serii MMC. W większości przypadków sterowniki te montowane są na elewacji szafy przez to wszystkie przewody, wyprowadzone są z koryt na drzwi szafy. W szafie pozostaje także pionowy otwór.
Rozwiązaniem jest montaż sterownika EVD7500/C/U również na elewacji szafy, tak aby zachować istniejące okablowanie. Rozwiązanie jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej maskownicy wg propozycji jak na poniższym szkicu.

Maskownicę oraz adaptor można zamówić w IBSP lub wykonać we własnym zakresie.

 

 

 

 

Aplikacja dla sterownika panelowego EVP 3300 przeznaczona do zdalnego monitorowania stanu instalacji z interfejsem WWW.

Umożliwia podłączenie pomiarów analogowych bezpośrednio do sterownika EVP3300. Sterownik archiwizuje odczyty, prezentuje informacje na wyświetlaczu oraz generowanych stronach WWW. Dla zdefiniowanych zdarzeń alarmowych wysyła wiadomości E-mail. Może realizować okresowe raportowanie wiadomościami e-mail dostarczając jako załączniki – pliki archiwów i logów.

·        Montaż w postaci panelu natynkowego lub na elewacji szafy,

·        Wbudowany czujnik temperatury,

·        Wbudowane 2 wejścia analogowe,

o        Możliwość zamiany jednego wejścia analogowego na 4 wejścia cyfrowe (DUIExpander),

·        Możliwość rozszerzenia wejść/wyjść przez zastosowanie modułów EVE4200 lub EVE7500,

·        Graficzny wyświetlacz z polskim menu,

o        Wszystkie nazwy pomiarów, stanów, alarmów są swobodnie konfigurowalne przez użytkownika (w części serwisowej menu lub przez interfejs WWW),

·        Swobodna konfiguracja Alarmów wyzwalanych ustalonymi stanami,

·        Logowanie zdarzeń do plików CSV,

·        Wysyłka wiadomości E-MAIL przy wystąpieniu skonfigurowanego zdarzenia,

·        Archiwizacja pomiarów do 12 miesięcy do plików CSV,

·        Serwer WWW, parametryzacja, wgląd w aktualne i archiwalne pomiary i odczyty w postaci tabel lub konfigurowanych wykresów.

 

·        Możliwość integracji z licznikami ciepła (a także innymi urządzeniami).